Piwulangipun Dumateng Putra Raden Mas Ngabei Ronggowarsito Nalika Bade Seda II

Ranggawarsita Wall

1.

Sanitiasa denira paring wuwuruk, Marsepuh sang maha yekti, Tinumpa tumpa tinumpuk, Pinatha pantha pinasti, Saniskaraning pangawaroh.

2.

Pan liningga salingga sawanda wuyud, Wuyude pan dadi siji, Mijen jagad sawegung, Saking kodrating Hyang Widhi, Kasamadan dating Manon.

3.

Amanoni pamulune kadi duwung, Kukuwunge mingis-mingis piningit tan kena konus, Yon konus ngenesken ati, Amulat gebyaring pamor.

4.

Dasar pamor pamore handamar murub, Bener ingkang kekes wing wrin rumangsa kasoran ampuh, pupuhe tuhu patitis, Titi datan atumpang so.

5.

Yen tinantang tantingane tuhu kukuh, Kukuhe nora ngencengi, Kenceng kinarya pangayun, Tarincingaken neng wuri, Cacakane nora moncol.

6.

Cakep cukup nyukupi yen oleh rembug, Rembuge tan katon gitik titikane urun-urun, Nguruni dadine ngelmi, Kaya sukane ponang wong.

7.

Wuwuh-wuwuh amuwuhi kawruhipun, Pantese wong cipta yekti tan amprih karya panggunggung gunggunge gunggungan dadi, Tinitah pandita kaot.

8.

Kaot wilet maneh oleh tindak tanduk dudugane tan ketembing tumanbirang kaduk purun, Purune nora nyamahi, Marang ngelmu kang wus manggon.

9.

Pamanggone tapa brata pitung wektu, Dene tatapa kang siji apane jasad puniku haywa darbe, Esakserik, Narima terusing batos.

10.

Kaping kalih pan ing tapa-tapa tuhu, Lahiya tapaning buda among tapa temenipun, Nyepen ninis thalan nisthip, Anyirnakna ati goroh.

11.

Kaping tiga tapaning kang hawa nepsu, Nglakonana sabar ngalim-ngapura salaminipun, Nadyan sira pinisakit, Tawa kupo mring Hyang Manon.

12.

Ingkang kocap tapa brata kaping catur, Ya tapaning rasa jati, Heneng heningna kalbu, Mesuwa puja samadi, Heneng hening yekti dados.

13.

Kaping lima tapaning suksma puniku, Gelara marta martani, Lega legawaning kalbu, Haywa munasikeng jalmi, Amonga atining nguwong.

14.

Kaping neme tapaning cahya humatur, Waskitha kalawan eling, Datan samar ing pandulu, Eling panuntun basuki, Kadarma ati mancorong.

15.

Kaping pitu tapaning urip puniku, Santosa den ngati-ati akanthiya teguh timbul, Haywa was sumelang galih, Ngandela marang Hyang Manon.

16.

Kethokana kethoken bongkot lan pucuk, Samene bae nyukupi, Pan ora memurung laku, Lakon anglakoni pati amancat, Dabatil maut.

17.

Mung sakedap netra pangancase mangsuk, Umanjing suruping pati, Patitis jagad kinukut kukutan dadya sawiji, Rinacut, Manjing kedaton.

18.

Nanging ndulu kadaton ingkang kadulu, Yen Kadulu niniwasi, Katiwasan patinipun, Patiheng sasat dadya kenut, Manjing watu lan kakayon.

19.

Kayu watu ginelar dadya swarga gung, Saniskara amenuhi, Sarwa endah adi luhung, Asenen dipun enggeni, Aworbrakasakan jrangkong.

20.

Mindo gawe gagaweayan ora weruh, Weruh-weruh wus kawalik, Walikane sulang surup, Surup salah panampi, Tampane wus kejelomprong.

21.

Marmanipun santosa ateguh timbul, Kanthi awas lawan eling, Aywa samar ing pandulu, Kedaton ingkang sejati, Sajatine tan katongton.

22.

Tampa terus nerusi malebeng bumbung, Barumbunganing setroli, Padange kalangkung-langkung, Langgeng ora owah gingsir, Sire mulih dating MAnon.

23.

Meneng langgeng nora kocap tan winuwus, Nora mulat sawarga di, Pan rumangsa ngeyup, Malela lenge don adi, Dadi nabi wali awor.

24.

Gambir wungu nora cidra yektinipun, Lamun kang marsudeng gaib, Liningkap lelimpitanipun, Nora wus kuwatir, Ngandel caloroting batos.

25.

Wasiteng san mring sira wus tamat kulup, Mangkya ingsun minta pamit, Harsa mulih mring don luhung, Amung kurang limang ari, Salameta putraning ngong.

26.

Titenana rong windu aja dumawuh, Pulung gana kang sejati, Wartaning kang para jamhur, Ku sidaning kadadin, Dadi ning tapa kang manggon.

Sumego

_________________________________________________

MEGATRUH

1. Sanitiasa denira paring wuwuruk, Marsepuh sang maha yekti, Tinumpa tumpa tinumpuk, Pinatha pantha pinasti, Saniskaraning pangawaroh.

2. Pan liningga salingga sawanda wuyud, Wuyude pan dadi siji, Mijen jagad sawegung, Saking kodrating Hyang Widhi, Kasamadan dating Manon.

3. Amanoni pamulune kadi duwung, Kukuwunge mingis-mingis piningit tan kena konus, Yon konus ngenesken ati, Amulat gebyaring pamor.

4. Dasar pamor pamore handamar murub, Bener ingkang kekes wing wrin rumangsa kasoran ampuh, pupuhe tuhu patitis, Titi datan atumpang so.

5. Yen tinantang tantingane tuhu kukuh, Kukuhe nora nora “>ngencengi, Kenceng kinarya pangayun, Tarincingaken neng wuri, Cacakane nora moncol.

6. Cakep cukup nyukupi yen oleh rembug, Rembuge tan katon gitik titikane urun-urun, Nguruni dadine ngelmi, Kaya sukane ponang wong.

7. Wuwuh-wuwuh amuwuhi kawruhipun, Pantese wong cipta yekti tan amprih karya panggunggung gunggunge gunggungan dadi, Tinitah pandita kaot.

8. Kaot wilet maneh oleh tindak tanduk dudugane tan ketembing tumanbirang kaduk purun, Purune nora nyamahi, Marang ngelmu kang wus manggon.

9. Pamanggone tapa brata pitung wektu, Dene tatapa kang siji apane jasad puniku haywa darbe, Esakserik, Narima terusing batos.

10. Kaping kalih pan ing tapa-tapa tuhu, Lahiya tapaning buda among tapa temenipun, Nyepen ninis thalan nisthip, Anyirnakna ati goroh.

11. Kaping tiga tapaning kang hawa nepsu, Nglakonana sabar ngalim-ngapura salaminipun, Nadyan sira pinisakit, Tawa kupo mring Hyang Manon.

12. Ingkang kocap tapa brata kaping catur, Ya tapaning rasa jati, Heneng Heneng “>heningna kalbu, Mesuwa puja samadi, Heneng hening yekti dados.

13. Kaping lima tapaning suksma puniku, Gelara marta martani, Lega legawaning kalbu, Haywa munasikeng jalmi, Amonga atining nguwong.

14. Kaping neme tapaning cahya humatur, Waskitha kalawan eling, Datan samar ing pandulu, Eling panuntun basuki, Kadarma ati mancorong.

15. Kaping pitu tapaning urip puniku, Santosa den ngati-ati akanthiya teguh timbul, Haywa was sumelang galih, Ngandela marang Hyang Manon.

16. Kethokana kethoken bongkot lan pucuk, Samene bae nyukupi, Pan ora memurung laku, Lakon anglakoni pati amancat, Dabatil maut.

17. Mung sakedap netra pangancase mangsuk, Umanjing suruping pati, Patitis jagad kinukut kukutan dadya sawiji, Rinacut, Manjing kedaton.

18. Nanging ndulu kadaton ingkang kadulu, Yen Kadulu niniwasi, Katiwasan patinipun, Patiheng sasat dadya kenut, Manjing watu lan kakayon.

19. Kayu watu ginelar dadya swarga gung, Saniskara amenuhi, Sarwa endah adi luhung, Asenen dipun enggeni, Aworbrakasakan jrangkong.

20. Mindo gawe gagaweayan ora weruh, Weruh-weruh wus wus “>kawalik, Walikane sulang surup, Surup salah panampi, Tampane wus kejelomprong.

21. Marmanipun santosa ateguh timbul, Kanthi awas lawan eling, Aywa samar ing pandulu, Kedaton ingkang sejati, Sajatine tan katongton.

22. Tampa terus nerusi malebeng bumbung, Barumbunganing setroli, Padange kalangkung-langkung, Langgeng ora owah gingsir, Sire mulih dating MAnon.

23. Meneng langgeng nora kocap tan winuwus, Nora mulat sawarga di, Pan rumangsa ngeyup, Malela lenge don adi, Dadi nabi wali awor.

24. Gambir wungu nora cidra yektinipun, Lamun kang marsudeng gaib, Liningkap lelimpitanipun, Nora wus kuwatir, Ngandel caloroting batos.

25. Wasiteng san mring mring “>sira wus tamat kulup, Mangkya ingsun minta pamit, Harsa mulih mring don luhung, Amung kurang limang ari, Salameta putraning ngong.

26. Titenana rong windu aja dumawuh, Pulung gana kang ning “>kang “>sejati, Wartaning kang para jamhur, Ku sidaning kadadin, Dadi ning tapa kang manggon.

Advertisements

3 responses to “Piwulangipun Dumateng Putra Raden Mas Ngabei Ronggowarsito Nalika Bade Seda II

 1. pamuji rahayu.

  waahhh.. saya malah ketinggalan baca Kidimas… ternyata udah diposting lagi ya.. waduh .. matur sembah nuwun njih Kidimas..,mugya piwuruk menika ndadosaken wewarah kangge ngagesang njih Ki… utaminipun saking piwulang ingkang eka dugi sapta..,
  matur sembah nuwun Ki.., sampun kersa atur piwulang meniko, mugya kaum taruna kados panjenngan sedaya wah jan .. negara kertagama jaya kabudayan jawi…,
  matur sembah nuwun
  salam sih katresnan
  rayahu…,
  ________________________
  Nyuwun pangestunipun kemawon Ki Hadi Wirojati, supados saget jejeg jujug jumbuh sembada lair trusing batin, sanadyan kathah ingkang dengki srei nyacat nyumpet katula katali. Matursembah nuwun Njih Ki…sampun paring semangat lsp bab “kabudayan agung” menika…Mugya panjenengan sedaya mboten bosen-bosen paring piwulang kautaman dumateng kula ugi sederek sedaya ingkang tasih “linca-linci kabur-kanginan”

  Salam Sih Katresnan
  Rahayu…Rahayu…Rahayu…

 2. pamuji rahayu..,

  Kidimas.. sampun dangu panjenengan mboten posting malih.. , nembe repot njih Ki…? monggo dipun tuntasaken rumiyin anggenipun jejibahan saking kersaning Gusti.. mugya panjenengan tansah kuat kwarasan bagas begjo suko basuki tuwin karaharjan kasugengan tebih ing rubeda niring sambikala.., kulo namung saged urun donga kemawon Ki…,
  malem Kaping 1 januari tahun 2010 Masehi, ( 11 Suro 1943 Dal) wonten Gd. RRI Bandung Pagelaran Ringgit wacucal. kula dapat Kabar saking Mas Mintoro Hadi, nopo panjenengan kersa mirsani Ki mbok bilih wondel wekdal.., Nuwun
  Salam sihkatresnan
  Rahayu…
  _______________________
  Matursembah nuwun Kangmas Hadi Wirojati sedaya pidonganipun, hehehe mboten repot estunipun Kangmas…mbokmenawi cupet kaweruh tasih “sluluban” dados radi males alesanipun…lha kulo kok malah nembe pirso njih biasanipun wonten GOR jln Jakarta lhe..,kulo nyuwun gunging pangaksami Kangmas Hadi…keleresan mbenjing meniko wonten acara slametan wonten Crebon dados mboten saget mirsani Pagelaran Ringgitipun…mugi mboten dados kirang renaning penggalih njih Kangmas Hadi.

  Rahayu Ingkang Samya Pinanggih
  Salam Sih Katresnan
  Hayu…Hayu…Rahayu…

 3. luar biasa tlg poskan lg yg lbh keren donk gan…………….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s