Gallery

WEJANGANE SUSUHUNAN GUNUNG JATI MARANG SYEH MALAYA

This gallery contains 2 photos.

KINANTHI Syeh Malaya nembah matur, mring Jeng Sunan Gunung Jati, dhuh Pukulun Sang Pinudya amba minta tuduh jati, singir kang sampun kinocap, paran artosipun mangkin. Wonten ing sih Pukulun, rehing mudha dameng budi, sasat sato umpaminya Jeng Sunan ing Gunung … Continue reading

Piwulangipun Dumateng Putra Raden Mas Ngabei Ronggowarsito Nalika Bade Seda II

Ranggawarsita Wall

1.

Sanitiasa denira paring wuwuruk, Marsepuh sang maha yekti, Tinumpa tumpa tinumpuk, Pinatha pantha pinasti, Saniskaraning pangawaroh.

2.

Pan liningga salingga sawanda wuyud, Wuyude pan dadi siji, Mijen jagad sawegung, Saking kodrating Hyang Widhi, Kasamadan dating Manon.

3.

Amanoni pamulune kadi duwung, Kukuwunge mingis-mingis piningit tan kena konus, Yon konus ngenesken ati, Amulat gebyaring pamor.

4.

Dasar pamor pamore handamar murub, Bener ingkang kekes wing wrin rumangsa kasoran ampuh, pupuhe tuhu patitis, Titi datan atumpang so.

5.

Yen tinantang tantingane tuhu kukuh, Kukuhe nora ngencengi, Kenceng kinarya pangayun, Tarincingaken neng wuri, Cacakane nora moncol.

6.

Cakep cukup nyukupi yen oleh rembug, Rembuge tan katon gitik titikane urun-urun, Nguruni dadine ngelmi, Kaya sukane ponang wong.

7.

Wuwuh-wuwuh amuwuhi kawruhipun, Pantese wong cipta yekti tan amprih karya panggunggung gunggunge gunggungan dadi, Tinitah pandita kaot.

8.

Kaot wilet maneh oleh tindak tanduk dudugane tan ketembing tumanbirang kaduk purun, Purune nora nyamahi, Marang ngelmu kang wus manggon.

9.

Pamanggone tapa brata pitung wektu, Dene tatapa kang siji apane jasad puniku haywa darbe, Esakserik, Narima terusing batos.

10.

Kaping kalih pan ing tapa-tapa tuhu, Lahiya tapaning buda among tapa temenipun, Nyepen ninis thalan nisthip, Anyirnakna ati goroh.

11.

Kaping tiga tapaning kang hawa nepsu, Nglakonana sabar ngalim-ngapura salaminipun, Nadyan sira pinisakit, Tawa kupo mring Hyang Manon.

12.

Ingkang kocap tapa brata kaping catur, Ya tapaning rasa jati, Heneng heningna kalbu, Mesuwa puja samadi, Heneng hening yekti dados.

13.

Kaping lima tapaning suksma puniku, Gelara marta martani, Lega legawaning kalbu, Haywa munasikeng jalmi, Amonga atining nguwong.

14.

Kaping neme tapaning cahya humatur, Waskitha kalawan eling, Datan samar ing pandulu, Eling panuntun basuki, Kadarma ati mancorong.

15.

Kaping pitu tapaning urip puniku, Santosa den ngati-ati akanthiya teguh timbul, Haywa was sumelang galih, Ngandela marang Hyang Manon.

16.

Kethokana kethoken bongkot lan pucuk, Samene bae nyukupi, Pan ora memurung laku, Lakon anglakoni pati amancat, Dabatil maut.

17.

Mung sakedap netra pangancase mangsuk, Umanjing suruping pati, Patitis jagad kinukut kukutan dadya sawiji, Rinacut, Manjing kedaton.

18.

Nanging ndulu kadaton ingkang kadulu, Yen Kadulu niniwasi, Katiwasan patinipun, Patiheng sasat dadya kenut, Manjing watu lan kakayon.

19.

Kayu watu ginelar dadya swarga gung, Saniskara amenuhi, Sarwa endah adi luhung, Asenen dipun enggeni, Aworbrakasakan jrangkong.

20.

Mindo gawe gagaweayan ora weruh, Weruh-weruh wus kawalik, Walikane sulang surup, Surup salah panampi, Tampane wus kejelomprong.

21.

Marmanipun santosa ateguh timbul, Kanthi awas lawan eling, Aywa samar ing pandulu, Kedaton ingkang sejati, Sajatine tan katongton.

22.

Tampa terus nerusi malebeng bumbung, Barumbunganing setroli, Padange kalangkung-langkung, Langgeng ora owah gingsir, Sire mulih dating MAnon.

23.

Meneng langgeng nora kocap tan winuwus, Nora mulat sawarga di, Pan rumangsa ngeyup, Malela lenge don adi, Dadi nabi wali awor.

24.

Gambir wungu nora cidra yektinipun, Lamun kang marsudeng gaib, Liningkap lelimpitanipun, Nora wus kuwatir, Ngandel caloroting batos.

25.

Wasiteng san mring sira wus tamat kulup, Mangkya ingsun minta pamit, Harsa mulih mring don luhung, Amung kurang limang ari, Salameta putraning ngong.

26.

Titenana rong windu aja dumawuh, Pulung gana kang sejati, Wartaning kang para jamhur, Ku sidaning kadadin, Dadi ning tapa kang manggon.

Sumego

_________________________________________________

MEGATRUH

1. Sanitiasa denira paring wuwuruk, Marsepuh sang maha yekti, Tinumpa tumpa tinumpuk, Pinatha pantha pinasti, Saniskaraning pangawaroh.

2. Pan liningga salingga sawanda wuyud, Wuyude pan dadi siji, Mijen jagad sawegung, Saking kodrating Hyang Widhi, Kasamadan dating Manon.

3. Amanoni pamulune kadi duwung, Kukuwunge mingis-mingis piningit tan kena konus, Yon konus ngenesken ati, Amulat gebyaring pamor.

4. Dasar pamor pamore handamar murub, Bener ingkang kekes wing wrin rumangsa kasoran ampuh, pupuhe tuhu patitis, Titi datan atumpang so.

5. Yen tinantang tantingane tuhu kukuh, Kukuhe nora nora “>ngencengi, Kenceng kinarya pangayun, Tarincingaken neng wuri, Cacakane nora moncol.

6. Cakep cukup nyukupi yen oleh rembug, Rembuge tan katon gitik titikane urun-urun, Nguruni dadine ngelmi, Kaya sukane ponang wong.

7. Wuwuh-wuwuh amuwuhi kawruhipun, Pantese wong cipta yekti tan amprih karya panggunggung gunggunge gunggungan dadi, Tinitah pandita kaot.

8. Kaot wilet maneh oleh tindak tanduk dudugane tan ketembing tumanbirang kaduk purun, Purune nora nyamahi, Marang ngelmu kang wus manggon.

9. Pamanggone tapa brata pitung wektu, Dene tatapa kang siji apane jasad puniku haywa darbe, Esakserik, Narima terusing batos.

10. Kaping kalih pan ing tapa-tapa tuhu, Lahiya tapaning buda among tapa temenipun, Nyepen ninis thalan nisthip, Anyirnakna ati goroh.

11. Kaping tiga tapaning kang hawa nepsu, Nglakonana sabar ngalim-ngapura salaminipun, Nadyan sira pinisakit, Tawa kupo mring Hyang Manon.

12. Ingkang kocap tapa brata kaping catur, Ya tapaning rasa jati, Heneng Heneng “>heningna kalbu, Mesuwa puja samadi, Heneng hening yekti dados.

13. Kaping lima tapaning suksma puniku, Gelara marta martani, Lega legawaning kalbu, Haywa munasikeng jalmi, Amonga atining nguwong.

14. Kaping neme tapaning cahya humatur, Waskitha kalawan eling, Datan samar ing pandulu, Eling panuntun basuki, Kadarma ati mancorong.

15. Kaping pitu tapaning urip puniku, Santosa den ngati-ati akanthiya teguh timbul, Haywa was sumelang galih, Ngandela marang Hyang Manon.

16. Kethokana kethoken bongkot lan pucuk, Samene bae nyukupi, Pan ora memurung laku, Lakon anglakoni pati amancat, Dabatil maut.

17. Mung sakedap netra pangancase mangsuk, Umanjing suruping pati, Patitis jagad kinukut kukutan dadya sawiji, Rinacut, Manjing kedaton.

18. Nanging ndulu kadaton ingkang kadulu, Yen Kadulu niniwasi, Katiwasan patinipun, Patiheng sasat dadya kenut, Manjing watu lan kakayon.

19. Kayu watu ginelar dadya swarga gung, Saniskara amenuhi, Sarwa endah adi luhung, Asenen dipun enggeni, Aworbrakasakan jrangkong.

20. Mindo gawe gagaweayan ora weruh, Weruh-weruh wus wus “>kawalik, Walikane sulang surup, Surup salah panampi, Tampane wus kejelomprong.

21. Marmanipun santosa ateguh timbul, Kanthi awas lawan eling, Aywa samar ing pandulu, Kedaton ingkang sejati, Sajatine tan katongton.

22. Tampa terus nerusi malebeng bumbung, Barumbunganing setroli, Padange kalangkung-langkung, Langgeng ora owah gingsir, Sire mulih dating MAnon.

23. Meneng langgeng nora kocap tan winuwus, Nora mulat sawarga di, Pan rumangsa ngeyup, Malela lenge don adi, Dadi nabi wali awor.

24. Gambir wungu nora cidra yektinipun, Lamun kang marsudeng gaib, Liningkap lelimpitanipun, Nora wus kuwatir, Ngandel caloroting batos.

25. Wasiteng san mring mring “>sira wus tamat kulup, Mangkya ingsun minta pamit, Harsa mulih mring don luhung, Amung kurang limang ari, Salameta putraning ngong.

26. Titenana rong windu aja dumawuh, Pulung gana kang ning “>kang “>sejati, Wartaning kang para jamhur, Ku sidaning kadadin, Dadi ning tapa kang manggon.

Piwulangipun RM Ngabei Ronggowarsito Nalika Bade Seda [1]

ronggawarsito

DANDANGGULA

1.

Rarasing tyas sinawung hartati, denirarsa amedar carita, ngayawara puwarane, berawaning madangkung, hinukara ri Sukra Kasih, rong piluh wulan Rajab gati kenemipun, warsa Jimakir Sancaya, sinengkelan muluk ngesti aji, tata wedaring kata.

2.

Heh ta rising dwi atmaja mami, parsudinen dadining parasdya, pinrih haywa kongsi kecer, cangkok lan isinipun, yen kecera slah sawiji sayekti dadi tuna, tuwas angguguru, during weruh pamorira, wohing semu pasemon gaibing Widdhi, datan kena madaya.

3.

Supadine daya tyas pangiling, lukitane ingkang sastra cetha, ing mangka darsane, wong berbudi pan cukup, anyukupi pati saurip-uripe aneng donya, prapteng janjinipun, sayekti datankewran denira mrih prasti pulasta pinusti, estine kene kana.

4.

Sakamantyan denira marsudi, widadane ingkang sami kara, karana tan kena mleset surasaning kang ngelmu  nora kena medayeng janji, janji mung sapisan, purihen den kumpul, Gusti kalawan kawula, supadine dinadak bias umanjing satu mungging rimbangan.

5.

Yen rinasa surasaning manis, temah dadya hardaning wardaya, saking dahat denya rame, marma den bisa gilut, gilutan among patitis titikane den kene nemu yen ketemu, nemu sosotia kancana, ujwalane sarpakenaka nelahi, sumorot sorotira.

6.

Anyoroti padanging Hyangrawi, isining rat kawratan sadaya, yekti tan ana petenge nanging ta arang nggayuh, gayuhane tepa palupi, pilih-pilih kang nyandak, sarkaning madu dudunung netan ning nang nora adoh perek seneng ugi gepokane tur cedak.

7.

Cepakane pepak amepeki, paran dene teka nara gampang, pambudine kadang cewet, wela graitanipun, saking kalab-kalaban dening harda – hardening nala, sruning tyas kayungyun, kayun marang sih katresnan, iku mangka bancana dirgameng pati, patine tanpa sedya.

8.

Saya harda-hardaning pambudi, budi daya madya lan utama, utameng rat pasemone, marma den bisa besut besutane kang tirta wening, wening wenes kalintang, tanpa pama tuhu, satuhuning kasunyatan kanyatahan kang sami dipun lampahi, wiwitan lan wekasan.

9.

Wekasane mung ngantepi pati, paran dene meksa taksih awrat, kalindih saking panggawe kira-kiraning kalbu, sapa baya bisa amesti jer pan durung ana wong milalu lampus, konus kongas saking atma, nadyan silih sampun wreda kaki-kaki maksih sungkan kewala.

10.

Yen tuhuwa awite anitis, pan tumita dumadi manungsa, sinung harja bungah sapira kadaripun, aneng donya pan ora lami, lamine nora lama, umur sewu taun, lamun ora ngawruhana, angrawuhi marang jamaning kapitan sayekti dadi tuna.

11.

Tuna dungkap kaolah ing pikir, pan kapiran jamaning ngakerat, sakarate yektii suwe-suwe ngulari perlu-perlu mati pijer madelik, kelike ora ana, anane mung kuwur, baliwur tan wruh ing marga, marga lena kalenan datan pinikir, mungkir tinggal agama.

12.

Agamane ingkang luwih suci, anuceni dat kalawan sipat-sipat murah salamine marma den bisa kulup pipikulan away katembing, titimbangane ana, iku paminipun nimpuna sandang lan pangan ora kena tinilar sawiji, wajibe bebarengan.

13.

Kena uga kalawan siniring, maring wong kang angupaya pangan, saben dina nyambut gawe, amrih kencenging waduk, wadak iku wadahing uripe saking sedya, sedyane mrih cukup nyukupi jaba jro amba, babarane bineber ngeberi budi, budaya kang sanyata.

14.

Kanyataan ing urip puniki, tan liyan sing hardening baksana, tiba saenggon-enggone pan tibeng nora saru sarupane ruruba yekti, yektine aywa sulap mring sulapanipun, budinen den kongsi kena, nanging aywa sira budi saben hari aywa pegat.

Sugeng Riyadi

Lebaran

Pamuji Rahayu dumateng para sederek sepuh kalian anom ingkang dahat kinurmatan

Keparenga kulo ngaturaken, Sugeng Riyadi setunggal Syawal 1430H, bilih
anggen kulo “sesrawungan” kalian panjenengann sedaya woten trapsila, atur,
ingkang dadosaken kirang renaning penggalih, Nyuwun agunging samudra
sih pangaksami Lair utaminipun BATIN mugya linebur ing dinten rioyo
meniko.

Kidung Darmawedha

DarmaWedhaKidung Darmawedha

  1. Ana pandhita akarya ing wangsit,mindha kombang angajab ing tawang ,susuh angin ngendi nggone , lawan galihing kangkung ,wekasane langit jaladri ,isining wuluh wungwang lan gigiring punglu,tapaking anglayang ,manuk miber uluke ngungkuli langit,kusuma anjra ing tawang.
  2. Ngambil banyu apikulan warih,amek geni sami adadamar,kodhok ngemuli elenge ,miwah kang banyu den kum,kang dahana murub kabesmi ,bumi panetak ingkang,pawana katiyub,tanggal pisan kapurnawan,yen anenun sonteg pisan anigasi kuda ngrap ing pandegan.
  3. Ana kayu apurwa sawiji wit buwana epang keblat papat,agedong mega tumembe ,apradapa kukuwung kembang lintang segara langit ,sami andaru langit,woh surya lan tengsu.asirat bun lawan udan ,apupuncak akasa bungkah pratiwi oyode bayu bajra.
  4. Wiwitane duk anemu candi,gegodhonganb miwah wawarangkan.sihing hyang kabesmi kabeh ,tan ana janma kang weruh yen weruha purwane dadi .candi segara wetan ,ingobar karuhun,kahyangane sanghyang tunggal ,sapa reke kang jumeneng mung hartati ,katon tengahing tawang.
  5. Aunung agung segara sarandil,langit ingkang amnegku bawana ,kawruhana ing artine ,gunung segara umung,guntur sirna amnegku bumi ,tug kang langit buwana,dadya weruh iku mudya madyaning ngawiyat,mangasrama ing gunung agung sabumi,candhi candhi sagara.
  6. Gunung luhure kagiri giri,sagara agung datanpa sama,pasampun kawruhan reke,artadaya ounuku , datan kena cinakreng budi,anging kang sampun prapta ing kuwasaning ,angadeg tengahing jagad , wetan kulon lor kidul ngandhap myang nginggil ,kapurba wisesa.
  7. Bumi sagara gunung myang kali,sagunging kang isining bawana,kasor ing artadayane ,sagaar sat kang gunung ,guntur sirna guwa samya nir,singa wruh artadaya,dadya teguh timbul lan dadi paliyasing prang,yeng lulungan kang kapapag wedi asih sato galak suminggah.
  8. Jim perih prayangan samya wedih, mendhak asih sakehing drubiksa,rumeksa siyang dalune singah anempuh lumpuh,tan tumama ing awak mami kang nedya tan raharja,kabeh pan linebur,sakehe kang nedya ala,larut sirna kang nedya becik basuki,kang sinedya waluya.
  9. Siyang ndalu,rineksa hyang widhi ,dinulur saking karseng hyang widhi,kadhep ing jalma kabeh,apan wikuning wikuwikan liring pujasamadi ,dadi sasedyanira mangunah linuhung paparab hyang tegalanang asimpen yen tuwujuh jroning ati,kalis ing pancabaya.
  10. Yen kinarya atungguh wong sakit ejim setan datan wani ngambah rineksa malaekat ,nabi wali angepung sakeh lara samya sumingkir ,ingkang nedya mitenah ,maring awak ingsun ,rinusak dening pangeran ,eblis laknat sato marah padha mati ,tumpes tepis sadaya. http://rpc.technorati.com/rpc/ping

Sumber: Alang-Alang Kumitir
_________________________________________